Option 1
(2) 2oz scrubs 
(1) 30ml Hair serum
$44

Option 2
(3) mini 20ml Sample Scrubs 
(1) lash serum 
(1) 30ml hair serum
$44

Option 3 
(3) 2oz scrubs 
(1) 30ml Hair Serum
$50

Option 4
(1) 8oz scrub
(1) 1oz hair serum
$57

Option 5
(1) 8oz scrub 
(1) 10ml cuticle oil 
(1) 1oz hair serum
$65 

Option 6
(3) 4oz scrubs 
$65 

Option 7
(3) 8oz scrubs 
$80

Option 8
(1) 4oz Scrub
(1) 10ml Nail Oil
(1) 1oz Hair Serum 
$65

Option 9
(1) 8oz scrub 
(1) 4oz Scrub 
(1) lash serum 
(1) 3.3oz Hair Serum
(1) 10ml Cuticle Oil 
$140

Holiday Gift Boxes

$40.00Price
Options
Upgrades